پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب عقاب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب عقاب

عقاب- دانیال ع عقاب در خواب پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود چنان که همه کس از او بترسد اگر ببیند عقاب را فرا گرفت یا شخصی به او داد و آن عقاب فرمان بر و مطیع او بود دلیل که نزد پادشاه خاص و مقرب شود اگر دید عقاب او را بر گرفت و بر هوا برد دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد اگر ببیند که از عقاب شکار همی گرفت دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او در آید

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب عقاب