پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

تعبیر خواب شیر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب شیر

شیر- اگر در خواب ببیند با شیر جنگ می کرد یعنی با دشمنی خصومت کند و اگر او بر شیر غلبه کرد بر دشمن پیروز می شود و اگر شیر بر او غلبه کرد برعکس است اگر شیر دنبال او کرد و به وی نرسید تعبیر این است که از حاکم خوف و ترس به اورسد اگر ببیند از شیر می گریخت و شیر او را دنبال نمی کرد یعنی از آنچه ترسد ایمن شود اگر ببیند گوشت شیر می خورد حاکم به او خلعت بخشد دانیال ع اگر ببیند حاکم به او شیر داد وی را بر ولایتی حاکم گرداند

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب  شیر