پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب خوک

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خوک

خوک- ابن سیرین خوک در خواب مردی قوی و توانگر ولی دون همت و نا آگاه باشد خوک خانگی مردی بزدل ولی پلید و بدکردار و بی دین و بی دیانت باشد اگر ببیند تعدادزیادی خوک را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند تعبیر این است که مال بسیار از راه حرام جمع کند سرو کار داشتن با خوک در خواب برای امور دنیا نیکوست ولی برای دین بد استدیدن بچه خوک در خواب اندو و غم است

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خوک