پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب خر

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب خر

خر – دانیال ع دیدن خر در خواب بخت و بزرگواری مرد است و نیکی و بدی خر به بخت بیننده ی خواب مربوط می شود اگر ببیند خری را مال او شد یا به خانه ی او آمد و او آن را گرفت و بست تعبیر این است که در نعمت و خیرات به روی وی گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار گردد اگر خران بسیار ببیند تعبیر این است که خیر و نعمت و مال او افزایش یابد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب خر