پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

تعبیر خواب پلنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب پلنگ

پلنگپلنگ در خواب دشمن قوی و توانا بود اگر ببیند با پلنگ جنگ می کرد تعبیر این است که با دشمن خود پیکار کند و اگر پلنگ بر وی چیره شد دشمن بر وی غالب شود اگر ببیند گوشت پلنگ می خورد تعبیر این است که به جنگ و پیکار دچار شود لیکن پیروز گردد و شرف و بزرگی یابد کرمانی میگوید اگر ببیند بر پلنگ نشست تعبیر عز و افتخار و سربلندی وی است و دشمن را شکست دهداگر دید با پلنگ جنگ کرد و هیچ کدام بر یکدیگر پیروزی نیافتند یعنی از حاکم ترس و هراس بزرگی به او رسد

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب پت دیتا

,

تعبیر خواب پلنگ