آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین

آگهی خرید سگ

تعبیر خواب اسب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

تعبیر خواب اسب

اسباسب تازی را به خواب دیدن دلیل بزرگی و عز و جاه بود اگر دید بر اسب نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود تعبیر این است که عز و بزرگی دولت و کامرانی یابد اگر دید اسبی غیر تازی گرفته است یا کسی به او داد و بر آن نشست تعبیر این است که شرف و بزرگی یابد لیکن کمتراز آنکه در اسب تازی گفتیم اگر دید از آن اسب چیزی مثل زین یا نمد یا لگام کم بود تعبیر این است که اندازه ی آن در بزرگی او نقصان بود

تعبیر خواب حیوانات

,

تعبیر خواب

,

تعبیر خواب اسب