پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

حیوانات اسب در زندگی ایرانیان باستان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

حیوانات اسب در زندگی ایرانیان باستان

حیوانات اسب در زندگی ایرانیان باستان در مورد اسب وکاربرد آن در زندگی باستان مطالب زیادی وجود دارد اسب حیوانی است که از بیشترین کاربرد در زندگی نه تنها ایرانیان بلکه در زندگی دیگر مردمان دنیای باستان برخوردار بوده اسب بیشترین کاربرد رادر مهاجرت ها ،جنگ ها وغیروداشته است ریشه وبن اسب را از مصدر به معنی تند رفتن است گرفته اند نظر به اینکه این جانور در میان چهار پایان خانگی دیگر چون شتر و گاو و خر تند تر وتیز تر است ایرانیان از دیر باز با اسب آشنایی داشته اند بطوریکه نمی توان سهم بزرگی که کاسیها در پرورش اسب بطور گسترده در بین النهرین رواج داده اند را نادیده گرفت حتی در میان اقوام شمالی ایران واقوامی چون سکاها و آن ها و سرمتها وغیر را در میان نوشته های مورخان می توان دید آریاییان در پرورش اسب وتیمار آن چنان پیش رفتند که به تدوین اصول این امرپرداختند نوشته ای به خط میخی درزبان میتانی از بغاز کوی پتریای باستانی در آسیای کوچک ومتعلق به قرن چهاردهم بدست آمده است که نخستین اسب نامه فرسنامه شناخته شده به شمار میرود ودرآن شیوه رام ساختن وتربیت اسب وتوشه دادن وتیمار داشتنش توصیف گشته است اسب حتی در اسطوره ها وحماسه ها ودرکتاب مقدس زرتشتیان ویا نام پادشاهان جایگاه ویژه ای دارد تا جایی که ما اسامی نیز به نام آن میبینیم - لهراسب دارای اسب تند - ارجاسب اسب با ارزش - پورشاسب اسب لاغر - گشتاسب اسب رنده - تهماسب اسب تندرو -جایگاه اسب را بین حماسه ها واسطوره ها و ادیان مختلف میتوان دید در بین حماسه ها واسطوره ها می توان به شاهنامه فردوسی اشاره کرد که فردوسی با دقت و وسواس خاصی از اسب رستم به نام رخش سخن می گوید وجایگاهی که در شاهنامه به او قایل می شود در بین افسانه ها و روایت های باستانی می توان به داستان اسب کوروش اشاره داشت واینکه چطور اسب سرکش فقط توسط کوروش رام می شده است ودیگری اسب شبدیز که او نیز از شهرت خاصی در تاریخ برخوردار است واینکه خسرو پرویز به اسبش نیز بسیار تعلق خاطر داشته وداستان مرگ اسب وخبر رساندن مرگ اسب توسط باربد داستان جالب وخواندنی است دیگر ی می توان به افسانه وروایت به تاج وتخت رسیدن داریوش اشاره داشت که چگونه با شیهه کشیدن به موقع اسب داریوش به قدرت می رسد ودیگری می توان به اسب سیاوش اشاره داشت وداستان عبور کردن آن از آتش وثابت کردن بیگناهی سیاوش و حتی در دین اسلام نیزاز شخصیت هایی چون پیامبر اسلام(ص) به همراه اسبی به نام براق که در شب معراج ایشان را همراهی کرد، امام علی (ع) با اسبی به نام دولدول وامام حسین (ع) با اسبی به نام ذوالجناح" صحبت به میان آمده است واسب هایی خاص بودندوهمواره یار و وفادار بوده اند که در تاریخ مشهور شدند

,

حیوانات اسب در زندگی ایرانیان باستان