لیست فیلم های پت دیتا

فروش سگ ژرمن

فروش سگ ژرمن این نژاد رفتارهای اشرافی شهامت و توانایی آموختن رفتارها و فعالیتهای اختصاصی دارد