صفحه اصلی پت دیتا

معرفی نژاد سگ ژرمن

معرفی نژاد سگ ژرمن

معرفی نژاد سگ ژرمن
سگ ژرمن یا سگ گله آلمانی یکی از قدیمی ترین نژادهای اروپایی وارد شده به کشورعزیزمان ایران می باشد توانایی و قابلیت های این نژاد سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها مشهور و مورد توجه واقع شود آموزش پذیری فوق العاده این سگ دلیلی است بر حضور آن درهمه اموری که در آن به خدمات این حیوان نیاز است تمامی این عوامل همراه با سابقه طولانی حضور آن در نواحی مختلف کشور سبب گردیده تا آن را به عنوان سگی کارآمد و مفید و نگهبانی عالی صاحب نام سگ ژرمن بشناسیم این نژاد توانست که ازسال 1914 ازآلمان به بسیاری ازنقاط جهان انتقال یابد وبا ایجاد کلوبهای مختلف درسراسرجهان درنگهداری ازآن اهتمام زیادی ورزیده گردد ژرمن شیپرد درتمام ایام به دلیل رفتاروساختاربدنی ممتازش دربین سایرنژادها مورد انتخاب قرارگرفته است وحتی ویژگیهای دفاعی وتربیت های اختصاصی آن نیزبه معرض قضاوت گذارده می شود اولین وشاید مهمترین ویژگی درسگ های ژرمن شیپرد رفتارهای اشرافی وشهامت وتوانائی آموختن رفتارها وفعالیت های اختصاصی است رفتارهای این سگ حاکی ازثبات وقارو عدم تحرک پذیری وکنترل مناسب براعصاب است به دلیل فعالیت گله بانی ازتفنگ وتهاجم ترسی ندارد وباوقارلازم مسئولیت نگهبانی اعم ازنگهبانی ازحیوان یا انسان را به خوبی انجام می دهد عملکرد آن به عنوان یک سگ پلیس وبهره گیری ازشامه قوی تربیت آن را دراین راستا میسرساخته است درهدایت وراهنمائی افراد نابینا این سگ هوشیاری وقدرت تمیزخود را به همراه کیفیت مشاهدات وصبروبردباری به معرض قضاوت می گذاردهمین اعمال وکرداراست که سگهای ژرمن شیپرد را درسراسرجهان مطرح کرده وازآن به عنوان یک سگ خانگی سگ محافظ وحتی یک دوست مراقبت ونگهداری به عمل آید ژرمن شیپرد یک جنگجوی پرسروصدا نیست بلکه سگ بی باکی است که درصورت نیازبه یک سگ مهاجم هشداردهنده وتنبیه کننده مبدل می شود ارتباط این سگ با انسان سطحی نیست بلکه دوستی آن به نحوی است که با ایجاد آن تا پایان عمرباقی خواهد ماند. ازجنبه بدنی سگهای ژرمن شیپرد به حدی توانایی رسیده اند که قادربه انجام هرکاری هستند این سگ عموما دارای جثه متوسطی است ووزن آن درحدی است که به خوبی می تواند عملکرد گله بانی یا سگ پلیس را انجام دهد اساسا ساختاربدنی دراین سگ به نحوی اصلاح شده است که قدرت خاصیت ازتجاعی وطول گام ها را افزایش می دهد بهترین ژرمن شیپرد سگی است که بتواند حداکثرمسافات را با حداقل انرژی بدودتعادل وهماهنگی گامها به گونه ای است که به نظرمی رسد سگ بدون هیچ تلاش مشهودی به سمت جلوسرمی خورد دربررسی حالات این سگ گویی نیرومندی ونجابت قدرت وچالاکی به صورت توام وجود دارد

مشخصات استاندارد سگ ژرمن شیپرد
» ژرمن ظاهرعمومی اولین ویژگی درمورد یک سگ ژرمن شیپرد خوب قدرت چالاکی عضلات مناسب وهوشیاری است دستها وپاها درتعادل وهماهنگی با یکدیگرند طول بدن بیشترازبلندی آن است بدن عمیق بوده وزوایای آن بیشتربه منحنی شباهت دارند ویژگی های ثانویه جنسی دراین نژاد بسیارچشمگیروبارزهستند
»سگ ژرمن سر قوی وبدون زوایای نامناسب است اندازه آن درتناسب با سایراعضاء بدن می باشد درسگهای نراین نژاد سربه طرزمشخص مردانه است چشمها دارای اندازه متوسط بادامی شکل که برجسته نبوده وبه طرزمختصری مورب قرارمی گیرد رنگ چشمها تیره است گوشها درتناسب با اندازه سربوده وبه سمت جلو بازمی شود ودرموقع توجه حالت افراشته پیدا می کندبهترین وضعیت گوش حالتی است که درمشاهده ازروبرو خطوط مرکزی گوشها موازی با یکدیگروعمود برسطح زمین باشند سگهایی که دارای گوشهای آویزان ویا بریده شده هستند ارزش نمایشگاهی خود را ازدست می دهند پوزه طویل وقوی است وخط بالائی آن با خط بالائی جمجه موازی می باشد بین سیاه رنگ است
» سگ ژرمن گردن قوی وعضلانی ونسبتا طویل می باشد اندازه آن درتناسب با سربوده وفاقد چین خوردگی های سست پوستی است درموقع توجه یا تحریک سررا بالاوگردن را افراشته نگه می دارد جدوگاه مرتفع ترازسایرنقاط است وبه سمت عقب شیب دارد پشت قوی ونسبتا کوتاه است ساختارکلی بدن به آن جلوه ای عمیق ویکدست می بخشد جلوجناغ برآمده است سینه عمیق است وهیچگاه باریک نمی باشدمسیرخط شکم به طرزمتوسطی به سمت کمربالا می رود کمرچنانچه ازبالا مورد مشاهده قرارگیرد پهن وقوی است فاصله مابین دنده آخروجلوی ران درنمای جانبی چندان مطلوب نیست کفل طویل وبه تدریج شیب دارمی گردد دم پرپشت وطول آن تا پشت زانو ادامه می یابد دم به طورمناسبی با کفل ممزوج می شود وحالتی روبه پائین دارد. درحالت استراحت دم درحالت آویزان ووضعیتی کمی منحنی دارد شبیه به شمشیر درزمان تحریک یا درموقع حرکت حالت انحنا ازبین رفته ودم افراشته می گردد دمهای فرخورده ازارزش حیوان می کاهد
» سگ ژرمن دستها ستیغ کتف طویل وزاویه ای مورب دارد بازوبه صورت عمودی با کتف مفصل می شود کتف وبازو به خوبی عضلانی هستند ازهرسمتی که حیوان مورد مشاهده قرارگیرد دستها عمودی قرارمی گیرند وسطح مقطع استخوانها بیشترتخم مرغی شکل است تا گرد
» سگ ژرمن پاها رانها پهن وازعضلات مناسبی برخوردارمی باشند استخوان ران با ستیغ کتف موازی است واین درحالی است که استخوانهای ساق پا نیزبا بازو موازی قرارمی گیرند
» سگ ژرمن پنجه ها کوتاه ومتراکم وانگشتان منحنی هستند بالشتک کف پنجه ضخیم ومستحکم است ناخنها کوتاه وسیاه رنگ می باشند
» سگ ژرمن پوشش خارجی یک سگ مناسب دارای پوشش خارجی مضاعف با طول متوسط می باشد لایه خارجی درحد امکان متراکم است این موها خشن بوده وکاملا درروی بدن قرارمی گیرند گاهی اوقات نیزموهایی که کمی شبیه پشم هستند نیزدیده می شود قسمت داخلی گوشها جلوی صورت اندامهای حرکتی وپنجه ها به وسیله موهای کوتاهی پوشیده می شوند درحالیکه گردن دارای موهایی بلندترو ضخیم ترمی باشد به همین ترتیب قسمت تحتانی اندامهای حرکتی نیزواجد موهای بلندی هستند
» سگ ژرمن رنگ بدن رنگ درسگهای ژرمن شیپرد متفاوت است وتقریبا اکثررنگها قابل قبول هستند با این وجود رنگهای خیلی کم رنگ وپریده ویا سفید یک دست قابل قبول نمی باشد
» سگ ژرمن اندازه مناسب ترین ارتفاع درمورد سگهای نردربالاترین قسمت شانه 60 الی 65 سانتیمتر ودرسگهای ماده 55 الی 60 سانتی مترمی باشد طول بدن ژرمن شیپرد بیش ازارتفاع آن است واین نسبت دربهترین حالت 5/8 الی 10 سانتی مترمی باشد گفته شده كه ژرمن شپهرد یا بقول فرانسوی ها آلساتین بازمانده گرگ های عصر برنز است نژاد امروزی آن بیش از هر سگ دیگری در دنیا شناخته شده است
» سگ ژرمن پوشش طول موهای بدن متوسط، موها مستقیم و راست ایستاده، ضخیم و متراكم بهمراه لایه زیرین خشن و ضخیم است

سایر توضیحات تکمیلی در رابطه با سگ ژرمن
ژرمن شیپرد در تمام ایام به دلیل رفتار و ساختار بدنی ممتازش در بین سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته است و حتی ویژگی های دفاعی و تربیت های اختصاصی آن نیز به معرض قضاوت گذارده می شودمهمترین ویژگی در این نژاد رفتارهای اشرافی شهامت و توانایی آموختن رفتارها و فعالیتهای اختصاصی است. اولین ویژگی یک ژرمن شیپرد خوب قدرت چالاکی عضلات مناسب و هوشیاری است رنگ در سگهای ژرمن شیپرد متفاوت است و تقریباً اکثر رنگها قابل قبول هستند. با این وجود رنگهای خیلی کم رنگ و یا سفید یک دست قابل قبول نمی باشد

خلق وخو و رفتار سگ ژرمن
سگ ژرمن اغلب بعنوان سگ کار از آن استفده می شود ژرمن شیپرد سگی باهوش نترس مشتاق شجاع شاداب و بیقرار برای آموختن است به شجاعت و وفاداری شهرت دارد سگی است جدی و به نظرمی رسد مقداری از هوش خود را از انسان به ارث برده است استعداد بسیار خوبی در آموختن دارد آنها خیلی دوست دارند که همیشه نزدیک اعضای خانواده باشند و بلعکس از غریبه ها دوری می جویند ژرمن شیپرد سگ اجتماع دوستی است و نباید او را برای مدت طولانی تنها گذاشت تنها زمانی پارس می کند که لازم باشد. شمه قوی در محافظت ونگهبانی دارد و بهتر است که از سنین پایین به آن آموزشهای اختصاصی داده شود با حیوانات دیگر کنار می آید و با کودکان بسیار مهربان است به راحتی می توان آنه را برای اهداف گوناگون اعم از سگ گله سگ نگهبان سگ پلیس راهنمای نابینایان ناجی و سگ ارتش تعلیم داد

بیماری نژاد سگ ژرمن
مشکلات سلامتی مشکلات کپل باسن و آرنج در آنها شایع است بنابراین قبل خرید توله سگ از سلامت والدین نسبت به این بیماری اطمینان حاصل نمایید بیماریهای خونی مشکلات هضم غذاصرع اگزما و کوتاه ماندن اندام قابل ذکر می باشد شرایط نگهداری برای زندگی در آپارتمان مناسب است به شرطی که به آن اجازه فعالیت بدنی روزانه داده شود در داخل خانه آرام است اما یک حیاط بزرگ برای زندگیش مناسب خواهد بود فعالیت بدنی فعالیت و جست و خیز رادوست دارد. گاهی اوقات به تعلیم و آموزش علاقه نشان می دهد و از کشتی گرفتن و مبارزه لذت می برد طول عمر
حدود 13 سال - آراستن ریزش مو در این نژاد خصوصاً در فصل ریزش مو زیاد می باشد. شانه کردن روزانه مناسب است. نباید آنها را زیاد استحمام کرد. شستشوی دو بار در سال کافی است تا از خشک شدن و از بین رفتن روغن طبیعی پوست جلوگیری شود

دسته بندی زیر شاخه های مختلف سگ ژرمن شفرد
» سگ ژرمن شفرد کاری
» سگ ژرمن شفرد نمایشی
»سگ ژرمن شفرد سفیدهم نمایشی داره هم کاری
» سگ ژرمن شفرد سیاه هم نمایشی داره هم کاری
» سگ ژرمن شفرد پادشاهking همه رنگی داره
» سگ شایلو شفرد
» سگ ژرمن شفرد مو بلند
برخی از تیپ های پرورش یافته سگ ژرمن
در زمان جدایی دو آلمان شرقی و غربی سگهای نگهبان دیوار برلین در سمت آلمان غربی ژرمن شپرد بوده و موسسات نظارتی آلمان غربی سعی درافزایش شیب ناحیه کمر این سگها داشته اند که به مرور سبب بروز مشکلات حرکتی و افزایش دیس پلازی گردیده است بطوریکه صرفه نظر از تعصبات حرفه ای در کار پرورش آن چندان مورد رضایت مردم نبوده و با فروپاشی دیوار برلین و یکپارچگی آلمان شرقی و غربی، مردم آلمان غربی سگهای خود را با سگهای المان شرقی جفت مینمودند تا رضایت بیشتری از توله های تولید شده داشته باشند آنچه در خصوص سگهای این نژاد دارای اهمیت است وجود تیپ های مختلف آن است که کمتر مورد توجه واقع میگردد برخی تیپ های این نژاد به شرح زیر می باشند
» سگ ژرمن شفرد تیپ آلمان غربی
» سگ ژرمن شفرد تیپ آلمان شرقی
»سگ ژرمن شفرد تیپ آمریکایی
»سگ ژرمن شفرد تیپ چکسلواکی
» سگ ژرمن شفرد سفید
»سگ ژرمن شفرد مو بلند
امروزه در ایران تیپ سگ ژرمن مو بلند آن در برخی موارد با سگهای بلژین شفرد مالینو- ترورن اشتباه گرفته میشوند که با دقت در ظاهر حیوان و اطلاع از استانداردهای ان کاملا مشخص میباشد در آلمان سگهای ژرمن شفرد مو بلند که بلندی موهای آنها از حد استاندارد بیشتر باشد حق شرکت در نمایشگاههای سگ را ندارند و فاقد استاندارد لازم شمرده میشوند ولی موسسات بخصوصی در مورد سگهای ژرمن شفرد مو بلند وجود دارد که مسئول ثبت واریته های مو بلند هستند هم چنین موسسات دیگری در خصوص ثبت سگهای ژرمن شفرد سفید و دیگر انواع وجود دارد که به شکل اختصاصی مسئول ثبت و شناسایی سگهای ژرمن شفرد از تیپ های گوناگون میباشند سگهای ژرمن شفرد از جمله سگهایی هستند که میتوان مراکز بزرگ پرورش آن را در ایران مهیا ساخت و از این طریق سگهای مورد نیاز مراکز نظامی و انتظامی و هم چنین سگهای اشخاص حقیقی و علاقمندان را در اختیار گذاشت
استاندار سگ ژرمن شفرد
» کشور منشاآلمان
» شماره استاندارد FCI: 166
» نوع بهره دهی: چند منظوره و با استعداد لازم برای کارهای مختلف، مراقبت از گله، نگهبانی و سگ کار
» تقسیم بندی : FCI گروه اول سگهای گله گاو و گوسفند- بخش اول سگ گله گوسفند
فروش سگ ژرمن – خرید سگ ژرمن
قبل از خرید و تهیه سگ ژرمن به موارد ذکر شده توجه گردد از واحد پرورش دهندگان سگ ژرمن نسبت به صحت و تضمین سلامت و بهداشت واحد خود اقدام نموده و به مشتریان اطمینان حاصل نمایند که واحد پرورش دهنده دارای بهدا شت تمیزومرتب میباشد و بهتر است که زیر نظر کلینیک دامپزشکی مراقبت گردد و مشتری نسبت به خرید تمایل و حق تصمیم گیری داشته باشد و محیط کاملا تمیز و بهداشتی باشد و صاحب پرورش دهنده اطلاعات صحیحی راجع به نیازهاخوی وخلق حیوانات ابرازنماید بهتر است به عبارت دیگر یک پرورش دهنده قابل اطمینان می تواند علاوه بر تهیه یک حیوان مناسب و سالم اطلاعات صحیح و کمکهای مناسبی نیز در اختیار خریدار قرار دهد وپس از انتخاب و قبول حیوانات خانگی می بایستی به کلینیک دامپزشکی مراجعه نسبت به تائید سلامت حیوان اقدام نمود


معرفی نژاد سگ ژرمن
5022 بازدید