آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان درایران

آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان درایران

آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان درایران

باشگاه تربیت و آموزش سگ های گارد ونگهبان بانی پت

قوی ترین و بزرگ ترین مرکز آموزش تخصصی سگ های گارد و نگهبان در ایران

با بهره گیری از مربیان مجرب و دوره دیده تحت نظرمربیان خارجی

اموزش وتربیت سگ های خانگی – اموزش دستشویی به سگ آموزش مقدماتی – اموزش پیشرفته – رفع ناهنجاری های رفتاری سگ –  مربی متخصص آموزش و تربیت سگ های نگهبان و خانگی - آموزش دوره مقدماتی پایه - آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وبادیگارد - آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog - آموزش سگ های جستجوگر. موادیاب . ردیاب زنده یاب . رفع مشکلات رفتاری از قبیل  خشونت و پرخاشگری نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به میهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازیها

تلفن تماس مجموعه : مرکزاموزش و تربیت سگ بانی پت

09129321030

09128725070

09121220123

<a rel=nofollow style='color:blue' title='آموزش' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+آموزش' >
						<strong>آموزش</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='تخصصی' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+تخصصی' >
						<strong>تخصصی</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='سگ' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+سگ' >
						<strong>سگ</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='های' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+های' >
						<strong>های</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='گاردونگهبان' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+گاردونگهبان' >
						<strong>گاردونگهبان</strong></a> <a rel=nofollow style='color:blue' title='درایران' 
						href='http://www.google.com/search?q=site%3Awww.petdata.ir/full_ads.php+درایران' >
						<strong>درایران</strong></a> بانی پت


تعداد بازدید : 1570